Chủ tịch BMB sang thăm BMB Miền Bắc 2015

Chủ tịch BMB sang thăm và làm việc tại BMB Miền Bắc 2015

Chủ tịch BMB sang thăm và làm việc tại BMB Miền Bắc 2015

Chủ tịch BMB sang thăm và làm việc tại BMB Miền Bắc 2015

Chủ tịch BMB sang thăm và làm việc tại BMB Miền Bắc 2015

Chủ tịch BMB sang thăm và làm việc tại BMB Miền Bắc 2015

Chủ tịch BMB sang thăm và làm việc tại BMB Miền Bắc 2015

Chủ tịch BMB sang thăm và làm việc tại BMB Miền Bắc 2015

Chủ tịch BMB sang thăm và làm việc tại BMB Miền Bắc 2015

Chủ tịch BMB sang thăm và làm việc tại BMB Miền Bắc 2015

Chủ tịch BMB sang thăm BMB Miền Bắc 2015

Chủ tịch BMB sang thăm BMB Miền Bắc 2015

Chủ tịch BMB sang thăm BMB Miền Bắc 2015